MEA มอบรางวัล ENnovation School

MEA มอบรางวัล ENnovation School ผลักดันสร้างนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดพิธีประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และมอบรางวัลในโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริม…

MEA มอบรางวัล ENnovation School

Source

0
(0)

MEA มอบรางวัล ENnovation School ผลักดันสร้างนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดพิธีประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และมอบรางวัลในโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีพฤติกรรมด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 เล็งเห็นความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า ลดการปล่อยของเสีย อีกทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดต้นแบบสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดเป้าหมายในการคิดค้นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่คิดขึ้นมานั้น ต้องเป็นสิ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้จริง เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการคิดค้นนวัตกรรมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โดย MEA ได้แบ่งการประเมินเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขานโยบายและแผนงาน สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขานวัตกรรม จากการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ทำให้เกิดชิ้นงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ มากถึง 22 ชิ้นงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด (Best of theBest ENnovation School)
ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลต้นแบบ (Best Practice) จำนวน 5 รางวัล
1. สาขานโยบายและแผนงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
2. สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
3. สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
4. สาขานวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา

รวมทั้งมอบรางวัลรายสาขา ประเภทรางวัลที่ 1 2 และ 3 รวมกว่า 80 รางวัล

ทั้งนี้ ในนาม MEA จึงขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาผู้ได้รับรางวัลกับโครงการ ENnovation School และขอชื่นชมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด มีกระบวนการศึกษาหาความรู้ ในสิ่งที่ตนสนใจ พัฒนาออกมาจนเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม MEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจุดประกายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการคิดค้นนวัตกรรมของ MEA จะช่วยผลักดันให้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่สังคมสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.newtv.co.th/

ท่านสามารถรับชม “นิว18 NEW18” ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ https://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitt.face.cx/newtv_18
Insta.face.cx">Instagram: https://insta.face.cx/newtv_18

#new18 #นิวทีวี

0 / 5. 0